Program konference

Veřejné knihovny a průmysl 4.0

Výstupy konference naleznete na souhrnné stránce.

Cílem konference je navrhnout podnikatelský plán veřejných knihoven pro příští desetiletí vzhledem k očekávanému nástupu průmyslu 4.0 do každodenní praxe.

Podnikatelské plány mají ustálenou strukturu, které jsou přizpůsobeny jednotlivé sekce programu. Každou sekci uvede jmenovaný řečník a budou následovat další příspěvky a zejména diskuse.

Popis situace
Klíčové role knihoven v minulosti, současnosti a budoucnosti

Jaké benefity přinášejí knihovny svým zákazníkům - čtenářům i obcím.

Jaké vize v současnosti sdílí knihovnická komunita
Produkty a služby
Jaké moderní služby nabízejí knihovny v současnosti.

Jaké nové služby a v jakém časovém horizontu je možné očekávat.

Jaké konkurenci obdobných služeb knihovny čelí/budou čelit.
Marketing
Jak knihovny zapadají do širšího prostředí technologií 4.0 a jak je představit důležitým aktérům.

Jak představit služby knihoven, aby nebyly zaměnitelné.

Nejslibnější marketingové kanály mimo knihovnickou komunitu.
Management a Organizace
Pozice knihoven v organizačním struktuře města.

Klíčoví lidé pro naplnění potenciálu knihoven.

Spolupráce města a knihovny při personálním a materiálním zabezpečení.
Finanční plán
Finanční zabezpečení současných knihoven, silná a slabá místa.

Dostupné finanční zdroje pro růst knihoven.

Finanční vyjádření přínosu knihoven pro město, stanovení cílů.
Exekutivní shrnutí
Návrh shrnutí závěrů konference ve 3 odstavcích.

Návrhy vět, které půjde využít pro představování potenciálu knihoven mimoknihovním aktérům.

Rámcový plán dalšího postupu.